Erhalt üs Gott

 

Du Herrgott gisch ünsch d’Stimm zum Singä mir tüend drumm Jodle dir zu Ehr
s’würd alles uf der Erde stimme wenn Nied und Hass und Striit nid wär doch
s’Lied und ünschä Jodelgsang erhalt ünsch Gott es Läbe lang.


Es Jodellied heilt tüfi Wunde du gischt derzuä ünsch dini Chraft scho mängs
hät drin der Friedä gfunde s’hät trost im schwäre Liiedä gschafft es Lied und
ünschä Jodelgsang erhalt ünsch Gott es Läbe lang.


Mir wend drum danke und di bittä dass alltag neu du ünsch beschenkscht und
stellend mir di au uf d’Sittä, dass au no denn a all ünsch denkscht und s’Lied
und ünschä Jodelgsang erhalt üs Gott es Läbe lang.


Die Audio Dateien fehlen noch...


1. Tenor

2. Tenor

1. Bass

2. Bass